Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Türk Kamu Yönetiminde Göçmen Çocuklara Yönelik Politikalar

Selman Salim KESGIN

Özet


Göç olgusu, modern dönemlerde hem para, insan ve hizmetin akışkanlığı yönünde geliştirilen politikalar hem de yaşanan büyük savaşlar ve siyasi krizler nedeniyle kendisinden önceki dönemlerden daha farklı bir karaktere sahiptir. Çocuklar göç sürecinin en edilgen parametresi ve genellikle kendi iradeleri dışında davranmaya mecbur kalan aktörleri olması yönüyle ayrıca değerlendirilmeyi hak etmektedirler. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son dönem göç ve iskân politikalarından başlayarak Türk Kamu Yönetiminde göçmen çocuklara yönelik politikalar incelenecektir. İlgili politikaların planlanma ve uygulama süreçleri aktörler, kurumlar, fikirler açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmanın amacı göçmen çocuklara yönelik olarak geliştirilen kamu politikalarının tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendiğini incelemektir. Çalışmanın özellikle refakatsiz çocuklar özelinde tüm göçmen çocuklara yönelik farkındalığı artırması ve kamu politikası geliştirici ve uygulayıcılarına fikir vermesi de amaçlanmaktadır. 

ABSTRACT IN ENGLISH

Policies towards Child Migrants in Turkish Public Administration Abstract In modern times, migration phenomenon has a unique character due to the mobility of capital, people, services, and the coercive conditions such as wars and crises. By being passive actors who are obliged to act without their own will, children are the most fragile group among the migrants. From this aspect, issues related to migrant children should be approached with meticulous attention. In this paper, starting from the late Ottoman era, public policies in Turkish Public Administration towards the migrant children are analysed. Policy planning and policy implementation processes are examined with regard to institutions, actors, and ideas. This paper aims to evaluate how the policies towards migrant children are evolved. It also provides policy recommendations and raises awareness about migrant children. 


Anahtar Kelimeler


Migration policy; unaccompanied children; child migrants; Göç politikaları; refakatsiz çocuklar; göçmen çocuklar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abadan Unat N. (2015). Türkiye’nin Son Elli Yıllık Emek Göçü: Yorum, Eleştiri, Öngörü. (ed) M. Erdoğan, A Kaya. Türkiye’nin Göç Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

BBC (2016 ). http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/01/160131_europol_10 _bin_kayip_cocuk ( erişim: 30 Ocak 2016.

BYEGM (1989).http://ayintarihi.byegm.gov.tr/turkce/haber/austos-1989/3756

Coşkun, İ. & Emin, M. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası Fırsatlar ve Zorluklar, SETA.

Demirtaş M. (2009). “Kırım Savaşı ve 93 Harbi Sürecinde Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk ve İskânları” A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 41:215-238.

Dündar, F. (2015). İttihat Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası. İstanbul: İletişim Yayınları.

DPT. (1979). 4. Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı

Emin, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları, SETA.

Efiloğlu, A. (2011). “24 Mayıs 1920 Tarihli Raporuna” Göre Aşair Ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi Ve Faaliyetleri, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 19:111-183.

Güdek, M. (2012). Modernleşme Döneminde Osmanlı’da Çocuk Eğitimi Ve Literatürü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

GTC. (1926). “Milli Siyasetlerin En Mühimi Çocuk Siyasetidir”, Gürbüz Türk Çocuğu, Teşrinievvel, I:2- 3.

GİGM (2017). “Biyometrik Verileri Alınarak Kayıt Altına Alınan Suriyelileri Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı” Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstatistikleri. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik.

İçduygu, A. (2015). Türkiye’ye Yönelik Düzensiz Göç Dalgaları İçinde “Transit Göç”, (ed) M. Erdoğan, A Kaya. Türkiye’nin Göç Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Karatay, A. (2007). Cumhuriyet Dönemi Korunmaya Muhtaç Çocuklara İlişkin Politikanın Oluşumu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.

McCarthy, J. (1998). Ölüm ve Sürgün, Ankara: İnkılap Kitabevi.

Muallim. (1917). Darüleytamlar, 2(17): 585-595.

Nuhoğlu, H. (1993). Darüleytam, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı

Okur Y. (1996). Darüleytamlar, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

Öztan G. (2015). Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Sönmez, C. (1992). Atatürk ve Çocuklar, Ankara: UNICEF Türkiye Temsilciliği.

Topçuoğlu, R. (2012). Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması, Ankara: IOM.

Türk Ansiklopedisi (1968). Eytam İdaresi, XVI, Ankara

UNHCR (2016). http://www.unhcr.org/558193896.html 89 ( erişim: 30 Ocak 2016)

UNICEF (2016). https://www.unicefturk.org/suriye/Suriyeli_Cocuklar_UNICEF_ Bilgi_ Dokumani10_09_2015 %201835-TR.pdf (erişim: 30 Ocak 2016)

Üstel, F. (2014). Makbul Vatandaşın Peşinde, İstanbul: İletişim Yayınları,

Yeni Adana (1951). Yeni Adana Gazetesi 8 Ağustos 1951 tarihli nüsha.

Yıldırım, N. (1996). İstanbul Darülaceze Müessesesi, İstanbul: Darülaceze Vakfı Yayını.

YUKK (2013). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. http://www.milliyet.com. tr/nabi-avci-suriyeli-ogrencilerin/siyaset/detay/2216632/default.htm.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.