Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Birlikte Yaşama Kültürü Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Politikaları: Suriyelilere Yönelik Tutumun Sultanbeyli Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi

Pelin Sönmez, Abulfaz Süleymanov

Özet


Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yoğun zorunlu göç dalgasını 2011 yılından bu yana süren Suriye Savaşı ile yaşamaktadır. Suriye vatandaşlarının geçici koruma statüsü altında Türkiye toplumuna her açıdan entegrasyonları günümüzün ve geleceğin politika öncelikleri arasında düşünülmelidir. Öte yandan ülkeye kabul edilen sığınmacıların kendi kültürel kimliğini kaybetmeden içinde yaşadığı ev sahibi topluma uyumu, ortak yaşam kültürünün gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Bu makalede, "misafir" olarak kabul edilen Suriyeli vatandaşların Türk toplumunca kabul edilmeleri ve dışlanma risklerinin azaltılmasına yönelik devlet politikaları ortaya konularak, üye ve aday ülkelere göçmenlerin dışlanmasını önlemek için Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan hukuki yapı ve kamu hizmeti inisiyatifleri incelenmekte, birlikte yaşam kültürü çerçevesinde Suriyeli vatandaşlara yönelik  toplumsal kabul düzeyleri ele alınmaktadır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır: göçmen ve sığınmacılara karşı toplumsal dışlanmayı engellemek için benimsenen yasa ve uygulamaların etkisi ve İstanbul-Sultanbeyli bölgesinde Suriyeli sığınmacılarla ilgili toplumsal algı çalışmasının sonuçları. Bölgede ikamet eden Suriyelilere yönelik toplumsal kabul düzeyinin yüksek olduğu görülürken, halkın Suriyelileri kendilerine  kültürel ve dini olarak yakın hissetmesi toplumsal kabul düzeyini olumlu etkilemektedir.

 

ABSTRACT IN ENGLISH

An evaluation of the European Union and Turkish policies regarding the culture of living together

This article aims to determine the level of social acceptance towards Syrians within the context of cohabitation culture by evaluating EU’s legal structure and public service initiatives in order to prevent Syrian refugees from being excluded in member and candidate countries and by revealing government policies on acceptance of Syrians as “guest” by Turkish society and minimizing the exclusion risks of them. This article consists of two main parts, one of which is based on the effects of law and practices preventing refugees and asylum seekers from social exclusion, and the other is on the results of social perception on Syrians in Sultanbeyli district of Istanbul. At the end of 5-years taking in Syrian War, it is obvious that most of more than 3 million Syrian with unregistered ones in Turkey are “here to stay”. From this point of view, the primary scope of policies should be specified in order to remove side effects of refugee phenomenon seen as weighty matter by bottoming out the exclusion towards those people. To avoid possible large-scale conflicts or civil wars in the future, the struggle with exclusion phenomenon plays a crucial role regarding Turkey’s sociological situation and developing policies. In the meaning of forming a model for Turkey, a subtitle in this article is about public services for European-wide legal acquis and practices carried out since 1970s in order to prevent any exclusion from the society. On the other hand, other subtitles are about legal infrastructure and practices like Common European Asylum and Immigration Policies presented in 2005, and Law on Foreigners and International Protection introduced in 2013. In the last part of the article, the results of a field survey carried out in a district of Istanbul were used to analyze the exclusion towards refugees in Turkey. A face-to-face survey was randomly conducted with 200 settled refugees in Sultanbeyli district of Istanbul, and their perceptions towards Syrian people under temporary protection were evaluated. According to the results, the level of acceptance for Syrians living in this district seems relatively high. The fact that Turkish people living in the same district feel close to Syrian refugees culturally and religiously affect their perception in a positive way: however, it is strikingly seen and understood that local residents cop an attitude on the refugees’ becoming Turkish citizens.


Anahtar Kelimeler


Social exclusion; integration; European Union; migration policy; culture of living together; Toplumsal dışlanmışlık; entegrasyon; Avrupa Birliği; göçmen politikası; birlikte yaşama kültürü

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alver, F. (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı, Der Yayınları, İstanbul.

Aslan, C. (2015). Zorunlu Ev Sahipliği Sürecinden Komşuluk İlişkisine: Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Yaşantı, Algı, Tutum ve Beklentilerinin Tespiti- Adana Örneği, Adana

Aslan, C. (2015). Zorunlu Ev Sahipliği Sürecinden Komşuluk İlişkisine: Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Yaşantı, Algı, Tutum ve Beklentilerinin Tespiti- Adana Örneği, Adana

Brodmann, S., ve ark. (2007). "Immigrants in Denmark: An Analysis of Access to Employment, Class Attainment and Earnings in a High- Skilled Economy", DemoSoc Working Paper, No. 2007- 21, July 2007, (15.06.2016) (çevrimiçi) http://www.upf.edu/demosoc/_pdf/DEMOSOC21.pdf

COM (2005) 389 Final, A CommonAgendafor Integration Framework forthe Integration of Third Country Nationals in the European Union, Brüksel.

COM (2006) 177 Final, Implementing the Community Lisbon Programme: Social Servicesof General Interest in the European Union, Brüksel.

COM (2011) 455 Final, EuropeanAgendafor Integration of Third Country Nationals, Brüksel.

Directive 2001/55/EC of July 2001, on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof,(12.05.2016) (çevrimiçi) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EN:PDF

Erdoğan, M., (2015). Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Erdoğan, M. ve ark., (2015). (Der.), Türkiye'nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'de Göçler, içerisinde Kemal Yakut, "Kırım Tatarları ve Nogay'ların Osmanlı İmparatorluğu'na Göçleri", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 119- 132.

Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life. USA: Oxford UniversityPress.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (22.05.2016) (çevrimiçi) http://www.goc. gov.tr/icerik/uyum_409_564.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016). İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı, 4.9 Entegrasyon ve 4.9.1 Entegrasyon Sisteminin Kurulması başlıkları (01.05.2016) (çevrimiçi) http://www.goc.gov.tr/files/files/turkiye_ulusal_eylem_plani(2).pdf

Güçtürk, Y. (2014). 5 Soru: Sürgün ile Savaş Arasında Suriyeli Mülteciler, Erişim (14.07.2016) (çevrimiçi) http://setav.org/tr/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli-multeciler/yorum/18059.

Güçer, M. ve ark. (2013). Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı Suriyeli Mülteciler Alan Çalışması, USAK Raporları, Mayıs, No: 13- 04.

Ihlamur S., Öner ve ark., (2015). Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, içerisinde, Gül Çatır, "Zorunlu Göç Tecrübesinin Devlet Politikalarındaki Yansıması: Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kitlesel Göçün Analizi", İletişim Yayınları, İstanbul, s. 217- 232.

Lavenex S. ve ark., (2004). "The External Dimension of Europeanization The Case of Immigration Policies", Cooperation and Conflict, Cilt: 39, No: 4, Aralık 2004, s. 417- 443.

Lelkes ve ark., (2011) "Poverty and Social Exclusion of Migrants in the European Union", European Centre Policy Brief, March, (21.07.2016) (çevrimiçi) http://www.euro.centre.org/data/1298540538_34816.pdf

Martikainen, T. (2010) “Din, Göçmenler ve Entegrasyon” M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çev. Nebile Özmen 38, 263-276

Özer, Y., (2015). Türkiye ve Fransa Örnekleriyle Uluslararası Göç ve Yabancı Düşmanlığı. Derin Yayınları, İstanbul.

Sirkeci, I. (2017). Turkey’s refugees, Syrians and refugees from Turkey: a country of insecurity. Migration Letters, 14(1), 127-144.

Şeker, B. D., Sirkeci, İ., & Yüceşahin, M. M. (2015). Göç ve Uyum, içerisinde B. Dilara Şeker, "Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik bir Değerlendirme", 2. Baskı, Transnational Press London, Londra, 2015, s. 9- 21.

Süleymanov, A. (2016). “Türkiye’de Suriyeli olmak ”, Karar Gazetesi, 02.06.201617.04.2016 (çevrimiçi) http://www.karar.com/gorusler/doc-dr-abulfaz-suleymanov-yazdi-turkiyede-suriyeli-olmak-144035#.

Taft, R. (1966). From Stranger to Citizen, London: Tavistock Publications.

Tunç, Ş. (2015). “Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme,” Tesam Akademi Dergisi, 2(2), s. 29- 63.

Yalçın, C. (2002). “Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine Göç” Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 26 No: 1 45-60.

Yazgan, P., Utku, D. E., & Sirkeci, I. (2015). Syrian crisis and migration. Migration Letters, 12(3), 181-192.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.