Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Türkiye'de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi

Mustafa Yakar, Fatma Sert Eteman

Özet


Türkiye'de 20.yy'ın ortasından itibaren başlayan iç göçler zamanla kurulan göçmen ağları ile süreklilik kazanmış ve ülke içinde nüfusun kır-kent dağılımını değiştirecek boyutlara erişmiştir. Araştırma, göçün doğum yeri verisinden hareketle ikamet edilen yerdeki nüfus miktarına göre alınan ve verilen göç akışının büyüklüğünü iller ölçeğinde yönlü ağlar kullanılarak analiz edilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, TÜİK tarafından yayınlanmış olan 2015 yılına ait, iller ölçeğinde doğum yerine göre ikamet yeri verisi kullanılmıştır. Göçün kaynak ve hedef sahaları arasındaki akışını incelemek için NodeXL ile oluşturulan tek modlu, yönlü ve ağırlıklandırılmış göç ağının istatistiksel olarak tam ağ yapısına sahip olduğu görülmüştür. Ağ grafiklerinden ve istatistiklerinden göç hareketinin doğudan batıya doğru gerçekleştiği ve İstanbul’ un ülkenin tamamına hâkim bir görünüme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye nüfusunun cumhuriyet tarihi içinde geçirdiği iç göç süreçleriyle birlikte ülke içinde kurulmuş ve oldukça karmaşık bir görünüme sahip ağ yapısının olduğu ileri sürülebilir. Kurulan ağlar göçlerin devamını sağladığı gibi, göçün yöneldiği merkezlerde daha heterojen nüfus yapılarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.


ABSTRACT IN ENGLISH

Social Network Analysis of Migration Inter Provinces In Turkey with Nodexl

The internal migrations which started in Turkey in the middle of the 20th century have gained permanency with the migration networks that were established at the time and reached dimensions which have the potential to change the rural-urban distribution of the population within the country.  The study aims to analyze the magnitude of the incoming and outgoing migration flow at the provincial scale based on the population data for place of birth according to place of residence by using directional networks. Place of residence according to place of birth at the provincial scale data for 2015 published by TÜİK was used in the study. A single mode, directional and weighted migration network created with NodeXL to examine the migration flows between the source and target has a statistically complete network structure. The network graphs and statistics show that the migrations have taken place from east to west and Istanbul has a view as dominant of the country. It can be argued that internal network structure of Turkish population has  a very complex view because of internal migration in the history of the republic. The established networks have enabled the continuation of migration and have manifested as the emergence of more heterogeneous population structures in centers where migration had been directed.


Anahtar Kelimeler


Doğum yeri; İç göç; Sosyal Ağ Analizi; NodeXL; Türkiye; Birthplace; Internal Migration; Social Network Analysis; NodeXL; Turkey

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Barabási, A. L., (2003). Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life, Penguin Group, New York.

Bayraktar, U. (2003). Formelleşen Hemşehri Dayanışma Ağları: İstanbul'daki Hemşehri Dernekleri, Toplumbilim Dergisi (Göç Özel Sayısı), 17, 107-118.

Bender-deMoll, S. (2008). Network Analysis and Mapping Report, American Association for the Advancement of Science (Çev:Fırat Genç), Washington, USA.

Caudillo-Cos, C. and Tapia-McClung, R. (2014). Patterns of Internal Migration of Mexican Highly Qualified Population Through Network Analysis, Computational Science and Its Applications – ICCSA 2014 Volume 8582 of The Series Lecture Notes in Computer Science, pp. 169-184.

Cerit, S. (1986). Türkiye'de İller Arası Göçler (1950-1980), Nüfusbilim Dergisi, 8, 81-103.

Conti, C., Gabrielli, D., Guarneri, A., Tucci, E. (2012). Studying Foreigners’ Migration Flows Through a Network Analysis Approach, Ed., A. Di Ciaccio, M. Coli, J. M. A. Ibanez, Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets Part of The Series Studies in Theoretical and Applied Statistics, pp. 409-417.

Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 17, 67-91.

Çelik, F. (2005). İç Göçler: Teorik Bir Analiz, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, (2), 167-184.

Çiftçi, M. (2011). Türkiye’de İç Göçte Sosyal Ağ Kullanımı Üzerindeki Etkenler, Sosyo-Ekonomi Dergisi, Göç Özel Sayısı, 15, 105-123.

Davis, K.F., D'Odorico, P., Laio, F., Ridolfi, L. (2013). Global Spatio-Temporal Patterns in Human Migration: A Complex Network Perspective. PLoS ONE, 8 (1), e53723.

De Haas, H. (2010). The Internal Dynamics of Migration Processes: A Theoretical Inquiry, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), pp. 1587-1687.

Demirci, M. ve Sunar, B. (1998). Nüfus Sayımları ile Derlenen İç Göç Bilgisinin Değerlendirilmesi, Türkiye’de İç Göç Konferansı Gerede-Bolu, 6-8 Haziran 1997, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.

Dong, S., Pu, Y., Wang, Y. (2013). A Research on Complex Network of Chinese Interprovincial Migration Based on The Fifth Population Census, 21st International Conference on Geoinformatics 20-22 June 2013, Kaifeng. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6626129 (Erişim Tarihi: 25.11.2016)

DPT (1982). Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi: Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi, Ankara: DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı Yay.

Erder, S. (1996). İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye, İstanbul: İletişim Yay

Fagiolo, G., Mastrorillo, M. (2013). International Migration Network: Topology and Modeling. Physical Review E, 88 (1), 012812. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.88.012812 (Erişim Tarihi: 20.11.2016)

Fazito, D. (2009). The Role of Social Networks in Human Migration, REMHU-Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 17 (32), pp. 5-23.

Fazito,D., Soares, W. (2015). The Industry of Illegal Migration: Social Network Analysis of the Brazil-US Migration System, International Migration, 53 (6), pp. 183-204.

Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, (4), 53-85.

Gürsakal N., Tüzüntürk S. ve Sert, F. (2014). Sosyal Ağ Verilerinin Kuvvet Yasası Olasılık Dağılımına Uygunluk Analizi: Twitter Örneği, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta, 464-482.

Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi: Pajek, Ucinet ve Gmine Uygulamalı. Bursa: Dora.

Hansen, D. L., Shneiderman, B., & Smith, M. A. (2011). Analyzing Social Media Networks With NodeXL: insights from a connected world. Burlington: Elsevier Inc.

Hardwick, S. W. (2003). Migration, Embedded Networks and Social Capital: Towards Theorising North American Ethnic Geography, Internatinal Journal of Population Geography, 9, 163-179.

Haug, S. (2008) ‘Migration networks and migration decision-making’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34, (4), 585605. http://www.smrfoundation.org/nodexl (Erişim Tarihi: 08.11.2016)

Işık, O. ve Pınarcıoğlı, M.M. (2001). Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği, İstanbul: İletişim Yay.

İçduygu, A., Erder, S. ve Gençkaya, Ö. F. (2009). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere. Ankara: TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106K291.

İçduygu, A., Ünalan, T. (1998). Türkiye'de İç Göç: Sorunsa Alanları ve Araştırma Yöntemleri. İçinde: İçduygu, A. Sirkeci, İ , Aydıngün, İ. (der.) Türkiye’de İç Göç Konferansı Bolu-Gerede 6-8 Haziran 1997, İstanbul: Tarih Vakfı Yay.

King, R. (2012). Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer, Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University, Sweden.

Kolaczyk, E. D. (2009). Statistical Analysis of Network Data: Methods and Models.:Springer, New York.

Kurtoğlu, A. (2000). Hemşehrilik Dernekleri, Yerel Siyaset ve Elit Stratejileri, Mübeccel Kıray İçin Yazılar, Ed., F. Atacan, F. Ercan, H. Kurtuluş ve M. Türkay, İstanbul: Bağlam Yay,.

Kurtoğlu, A. (2004). Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset: Keçiören Örneği, İstanbul: İletişim Yay

Luo, W. and MacEachren, A. M. (2014). Geo-social Visual Analytics, Journal of Spatial Information Science, 8, pp. 27-66.

Luo, W., Yin, P., Di, Q., Hardisty, F. and MacEachren, A. M. (2014). A Geovisual Analytic Approach to Understanding Geo-Social Relationships in the International Trade Network, PLoS ONE 9 (2), 1-12.

Maier, G., Vyborny, M. (2005). Internal Migration Between US-states: A social Network Analysis, SRE - Discussion Papers, 2005/04. Institut für Regional- und Umweltwirtschaft, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna. http://epub.wu.ac.at/1084/ (Erişim Tarihi: 20.11.2016).

Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. (2014). Uluslararası göç kuramlarının bir değerlendirmesi. Göç Dergisi, 1(1), 11-46. http://www.tplondon.com/dergi/index.php/gd/article/view/1 adresinden erişildi.

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. and Taylor, J.E. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Review, 19 (3), 431-466.

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. and Taylor, J. E. (1994). An Evaluation of International Migration Theory: The North American Case, Population and Development Review, 20 (4), pp. 699-751

Newman, M. (2003). “The structure and function of complex networks”, SIAM Review, Vol. 45, Issue 2, pp. 167-256.

Newman, Mark (2010). Networks : An Introduction, Oxford University Press, New York.

NodeXL. (2016). Social Media Research Foundation.

Özcan, Y. Z. (1998). İç Göç Tanımı ve Verileri ile İlgili Bazı Sorunlar. İçinde: İçduygu, A. Sirkeci, İ , Aydıngün, İ. (der.) Türkiye’de İç Göç Konferansı Bolu-Gerede 6-8 Haziran 1997, İstanbul: Tarih Vakfı Yay.

Özden, Ç., Parsons, CR., Schiff, M., Walmsley, T.L. (2011). Where on Earth is Everybody? The Evolution of Global Bilateral Migration 1960-2000, World Bank Econ. Rev. 25, pp. 12-56.

Parsons CR, Skeldon R, Walmsley TL, Winters LA (2007) Quantifying The International Bilateral Movements of Migrants, Ed., M. Schiff, Ç. Özden. International Migration, Economic Development and Policy. Palgrave Macmillan. pp.17–58, New York.

Porat, I., Benguigui, L. (2016). Global Migration Topology Analysis and Modeling of Bilateral Flow Network 2006–2010, A Letters Journal Exploring (EPL), 115, (1), 18002.

Sander, N., Abel, G. J., Bauer, R. and Schmidt, J. (2014). Visualising Migration Flow Data with Circular Plots, Vienna Institute of Demography Working Paper, 02/2014, Vienna, Austria.

Sert, D.Ş. (2012). Uluslararası Göç Yazınında Bütünleyici Bir Kurama Doğru, Küreselleşme Çağında Göç, Ed., S. Gülfer Ihlamur-Öner , N. Aslı Şirin Öner, İstanbul: İletişim Yay.,

Sert, F., Tüzüntürk, S. ve Gürsakal, N. (2014). NodeXL ile Sosyal Ağ Analizi: #akademikzam Örneği, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırmaları ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta, s.464-482.

Tranos, E., Gheasi, M., Nijkamp, P. (2015). International Migration: A Global Complex Network, Environment and Planning B: Planning and Design, 42, pp. 4-22.

Tobler, W. R. (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region, Economic Geography, 46, (2), 234-240.

Tobler, W. R. 1987. Experiments in Migration Mapping by Computer, Cartography and Geographic Information Science, 14, (2), 155-163.

Toroczkai, Z. (2005). Complex Networks - The Challenge of Interaction Topology, Science-BasedPrediction for Complex Systems, Number 29, pp.97-109, Los Alamos.

Tunalı, V. (2016). Sosyal Ağ Analizine Giriş, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ünalan, T. (1998). Türkiye’de İç Göçe İlişkin Veri Kaynaklarının Değerlendirilmesi. İçinde: İçduygu, A. Sirkeci, İ , Aydıngün, İ. (der.) Türkiye’de İç Göç Konferansı Bolu-Gerede 6-8 Haziran 1997, İstanbul: Tarih Vakfı Yay.

Yaman, G. (2014). Göçmen İlişkiler Ağının Ulusötesi Göçlere Etkisi: Belçika'daki Emirdağlılar Örneği, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 281-299.

Zeyneloğlu, S., Dökmeci, V. (2010). Türkiye’de Yerleşim Birimlerinin Büyüklük Dağılımı ve Merkezi Yerlerin Nüfuslarındaki Değişim, İTÜ Dergisi/a (Mimarlık, Planlama, Tasarım), 9 (1), 104-114.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.