Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu

Mine Gözübüyük Tamer

Özet


2011 yılı Mart ayından bu yana devam eden Suriye’deki iç savaş ve çatışma ortamı, milyonlarca Suriye vatandaşının komşu ülkelerine sığınmasına yol açmıştır. 2017 yılı itibariyle Türkiye’de geçici koruma kapsamına alınan Suriyelilerin sayısı üç milyonu aşmış durumdadır. Böylesi yoğun bir kitlesel göç içerisinde okul çağındaki çocuklar, geçici koruma kapsamına alınan Suriyeli nüfusun neredeyse üçte birini oluşturmaktadır. Suriye’deki iç savaşın uzaması ve akabinde Türkiye’ye göç eden insanların kalma sürelerinin artmasına paralel şekilde bu çocukların eğitim sistemine dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, okul çağında olan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukları odağına alarak onların eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları, beklenti ve taleplerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, çocukların devam ettikleri okullarda okul müdürleri ve öğretmenlerin deneyimleri de araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı altı ilköğretim okulunda (ilk ve ortaokulda), öğrenim gören Suriyeli öğrenciler ile bu okullarda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerle sınırlıdır. Konunun amacına uygun bir şekilde konuya müdahil olan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri anlamaya yönelik saha araştırmasında verilerin toplanması sırasında derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Özellikle öğrencilerle hem bireysel hem de odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu sayede, geçici koruma kapsamındaki çocukların haklarını gözeten politika üretilmesi kapsamında, etkin bir eğitim programının hazırlanması ve uygulanması, eğitim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi, düzenli ve doğrudan bir izleme faaliyetinin yapılması, eğitim süreçlerine erişim için farkındalık sağlanması, gerektiğinde eğitimcilerin ihtiyaç duydukları alandaki yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi hedeflenmiştir.

ABSTRACT IN ENGLISH

The civil war and conflict environment in Syria, which has continued since March 2011, has led to the refuge of millions of Syrian citizens in their neighboring countries. As of 2017, the number of Syrians who have been taken into temporary protection coverage in Turkey has exceeded 3 million. In such a massive immigration, children in school age constitute almost one third of the population. In line with the prolongation of the civil war in Syria and the subsequent residence of those who migrate to Turkey, it is necessary to be included in the education system of these children. This study aims to take the Syrian children who are in temporary shelter in the school age and focus their problems, expectations and demands on their education process. In addition, the experiences of school principals and teachers were also included in the study of the children they attend. The research is limited to the Syrian students studying in the six primary schools (primary and secondary) affiliated to the Trabzon Provincial Directorate of National Education between March-April 2016 and the school principals and teachers working in these schools. An in-depth interview technique was used during the gathering of the data in the field survey to determine the school administrators, teachers and students involved in the subject. Particularly, students were interviewed both individually and in focus. In this context, within the scope of policy development for the rights of temporary protection children, preparation and implementation of an effective training program, preparation and development of training materials, regular and direct monitoring activities, awareness of access to training processes.


Anahtar Kelimeler


Geçici koruma; Suriyeli; eğitime erişim; Temporary protection; Syrians; access to education

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, Y. (2016). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akgül Gök, F., Gökçearslan Çifci, E. (2017) “Position of the Syrian Refugee Children in Printed Media”, Border Crossing 7(2) 231-248).

Aksoy, Z. (2012), Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. The Journal of International Social Research, 5 (20).

Beter, Ö. (2006). Sınırlar Ötesi Umutlar, Mülteci Çocuklar. SABEV Yayınları No: 15, Ankara.

Ciğer, İ.M. (2016). Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine. Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Ocak-Haziran, 62-93.

Culbertson, S. and Constant, L. (2015). Education for Syrian Refugee Children. Managing the Crises in Turkey, Lebanon and Jordan. RAND Corporation. Library of Congress Cataloging ISBN: 978-0-8330-9239-7.

Demir, O. Ö. (2015), Göç Politikaları, Toplumsal Kaygılar ve Suriyeli Mülteciler. Global Political Strateji. Göç Çalışmalar Merkezi. Global Analiz.

Dinçer, O. B, Federici, V., Ferris E., Karaca, S., Kirişci, K. ve Çarmıklı, E. Ö. (2013), Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu, Politika ve Uygulama Önerileri. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA).

Dorman, S. (2014). Educational Needs Assessments for Urban Syrian Refugees in Turkey. Duke University Felsman Fellow at YUVA Association.

Erdoğan, M. (2014), Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.

Güleç, C. (2015a), Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları. Tesam Akademi Dergisi-Turkish Journal of TESAM Academy Temmuz - July (2). 81 – 100.

Güleç, İ. (2015b). Arap Baharı’nın Nedenleri, Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye’nin Dış Ticaret ve Turizm Gelirlerine Etkileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KAÜ İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 10.

Kirişçi, K. (2014), Syrian Refugees and Turkey’s Challenges: Beyond the Limits of Hospitality. The Brookings Institution. 1775 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C.

Oytun, O. ve Gündoğar, S. S. (2015), Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, ORSAM- TESEV Rapor No: 195, Ankara.

Öner, S.G. (tarihsiz), Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası. Ortadoğu Analiz. Mart-Nisan Cilt: 6 Sayı: 61

Sakız, H. (2016). Göçmen Çocuklar ve Okul Kültürleri: Bir Bütünleştirme Önerisi. Göç Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, sf. 65 – 81

SETA (2016a). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi Temel Eğitim Politikaları. Hazırlayan, Emin, Müberra N.Sayı:153. Ankara

SETA (2016b). Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası Fırsatlar ve Zorluklar. Hazırlayanlar: Coşkun İpek ve Emin, Müberra N. SETA Yayınları 69: Ankara.

Şahin, C. (2001), Yurt Dışı Göçün Bireyin Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Kuramsal Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), Ankara.

Şirin, R.S. and Şirin, R.L. (2015). The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children. Migration Policy Institute.

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), (2013), Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Saha Araştırması Sonuçları.Ankara.

Tunç, A.G. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. TESAM Akademi Dergisi, Temmuz - 2015. 2 (2).

Yavuz, Ö., Mızrak, S. (2016). Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği. Göç Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, sf. 175 – 199

Yazgan, P., Eroğlu Utku, D. and Sirkeci, I. (2015). “Syrian crisis and migration”. Migration Letters, 12 (3): 181-192

Yucesahin, M., and Sirkeci, I. (2017). “Demographic Gaps Between Syrian and the European Populations: What Do They Suggest?” Border Crossing, 7(2), 207-230. http://tplondon.com/journal/index.php/bc/article/view/988 (Erişim tarihi 01.10.2017)

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), (2014), Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri: Kardeş Topraklarındaki Misafirlik

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3931/xfiles/webformatisuriyedenturkiyeyenufushareketleri.pdf (Erişim tarihi 21.05.2016)

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), (2015), “Afet Raporu I Suriye” https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikListele1.aspx?ID=16.

T.C.İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016 Türkiye Göç Raporu

http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf (Erişim Tarihi 30.05.2017)

BEKAM. (2015). “Suriyeli Misafirlere Yönelik Sosyal Uyum ve Eğitim Müfredatları Çalışmaları Raporu”. http://bulbulzade.org/indirilebilir/bekam-mufredat-raporu.pdf

GİGM. (2016). “Geçici Koruma”.

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim tarihi 01.02.2017)

GİGM. (2014). “Geçici Koruma Yönetmeliği”.

http://www.goc.gov.tr/files/files/20141022-15-1.pdf (Erişim tarihi 01.02.2015)

Suriye Kriz Faaliyet Raporu 2012 http://www.kizilay.org.tr/dosyalar (Erişim tarihi 23.05.2016)

UNICEF (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar

http://www.unicefturk.org/yazi/acil-durum-turkiyedeki-suriyeli-cocuklar (Erişim tarihi 01.07.2017)

UNESCO (2011). The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education, Efa Global Monitoring Report http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743e.pdf (Erişim tarihi 09.07.2015)

United Nations Development Programme-UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-BMKP), (2015), Regional Refugee ve Resilience Plan 2015-2016. Regional Strategic OverviewIn Response to the Syria Crisis. (Erişim tarihi 23.05.2016)

http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2015/01/3RP-Report-Overview.pdf

United Nations High Commissioner for Refugees -UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-BMMYK)UNHCR, (2014), Global Trends, Mid-Year Trends Report. The UN Refugee Agency.

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim tarihi 10.10.2016).

United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-BMMYK), Syria Regional Refugee Response Inter-agency Information Sharing Portal,http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (09.07.2015)

United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-BMMYK), (2013), The Future of Syria: Refugee Children in Crisis.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/unhcr-campaigns/childrensreport/Future-of-Syria-UNHCR-v13.pdf (Erişim tarihi 19.09.2016).

Geçici Koruma Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler (Erişim tarihi 19.09.2016).

MEB (2014). 150 bin civarında Suriyeli öğrenci Şu anda Türkiye’de eğitim görüyor,

http://www.meb.gov.tr/bakan-avci-150-bin-civarinda-suriyeli-ogrenci-su-anda-turkiyede-egitimgoruyor/haber/7278/tr (09.07.2016)

MEB (2016). Suriyeli çocukların eğitimi için yol haritası belirlendi http://www.meb.gov.tr/suriyeli-cocuklarin-egitimi-icin-yol-haritasi-belirlendi/haber/11750/tr

UNICEF. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu. http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc (Erişim tarihi: 21.09.2016)

“MEB’den Suriyeli öğrenciler için elektronik kayıt sistemi [Electronic registration for Syrian students from MEB],” March 11, 2014.

http://www.egitimtercihi.com/gundem/13460-meb-den-suriyeli-ogrenciler-icin-elektronik-kayit-sistemi.html. (Erişim tarihi 08.08.2016).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.