Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi

Servet Kardeş, Çağla Banko, Berrin Akman

Özet


Bu araştırmada sığınmacılara yönelik paylaşımların yapıldığı sosyal medyada yer alan sözlüklerden birinde sığınmacılara yönelik algıya bakılmıştır. Yöntem olarak nitel desende olan bu çalışmada, bir sosyal medya sitesinde yer alan paylaşımlar içerik analizi yoluyla derinlemesine incelenip yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal medya kullanıcılarının sığınmacıları büyük bir güvensizlik ortamı ve huzursuzluk yaratan bireyler olarak gördükleri saptanmış, sığınmacılarla yaşanan deneyimlerin ve medyadaki haberlerin bu düşüncelerin oluşmasında etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında sosyal medya kullanıcılarının devletin sığınmacılar konusunda yanlış politika izlediğini düşündükleri ve sığınmacılar için etkili bir planlama yapılmadığını ifade ettikleri görülmüştür. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda medyada sığınmacılar hakkında çıkan haberlerde olumsuz ve şiddet temalı haberlerin azaltılması, Suriyeli sığınmacıların durumu, sahip oldukları haklar ve topluma yansımaları hakkında doğru ve bilgilendirici kamu spotları hazırlanması ayrıca sığınmacıların topluma entegre olma sürecinin her basamağında daha planlı ve etkili bir yol izlenmesi önerilebilir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Perceptions about Syrian refugees on social media: an evaluation of a social media platform

In this research, posts which are about Syrian refugees were published in a social media platform, called as “sözlük” were investigated. The research is a qualitative research. The posts in this platform are analyzed with content analysis method. According to results of analyses, social media users see Syrian refugees as people who create an insecure and a restless environment. The experiences people had with them and news have an effect on this view. In addition, social media users think that government made inappropriate policies and ineffective plans about Syrian refugees. It is suggested negative news about Syrian refugees should be decreased and government should make safer policies. In addition, adaptation of refugees to society should be made in more planned and effective way.


Anahtar Kelimeler


göç; sosyal medya; Suriyeli sığınmacılar; toplumsal uyum; Mülteci politikalar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. The Journal of International Social Research, 5(20), 292-313.

Basheti, I.A. , Qunaibi E.A.,& Malas,R. (2015). Psychological ımpact of life as refugees: A pilot study on a Syrian camp in Jordan. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(9), 1695-1701.

Berger, A. A. (2012). Media and society. United States of America: Rowman& LittleField.

Betts, A., Loescher, G. & Milner, J. (2012). UNHCR: The politics and practice of refugee protection (2nd ed.) New York: Roudledge.

Çağlar, İ. & Özkır, Y. (2014). Suriyeli mültecilerin Türkiye basınında temsili. Ortadoğu Yıllığı, 484-501.

Doğanay Ü ve Çoban Keneş H (2016). Yazılı basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası. Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi,(2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması, Ankara: Murat Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.

Haynes, W. C. (2016). Jordanian society’s responses to syrian refugees. Military Review. 45-52. http://www.hurriyet.com.tr/sosyal-medya-turkiyenin-ikinci-haber-kaynagi-oldu-40290278.

Göç İdaresi Müdürlüğü (2014). 2013 Türkiye Göç Raporu. http://www.goc.gov.tr/files/files/2013_Y%C4%B0L%C4%B0_TURK%C4%B0YE_GOC_RAPORU%20%20site.pdf’ten 24.05.2017 tarihinde alındı.

Göç İdaresi Müdürlüğü (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu. http://www.goc.gov.tr/ files/files/2016_goc_raporu_.pdf’ten 24.05.2017 tarihinde alındı.

Göker, G. & Keskin, S. (2015). Haber medyası ve mülteciler: Suriyeli mültecilerin Türk yazılı basınındaki temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 41, 229-257.

Güçer, M., Karaca, S. & Dinçer, O. B. (2013). Sınırlar arasında yaşam savaşı: Suriyeli mülteciler. Ankara: USAK Yayınları.

IGAM (2013). Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için yaptıkları çalışmalar ile ilgili rapor. Ankara: Anıl Matbaa.

Koyuncu, A. (2015). Kentin yeni misafirleri Suriyeliler. Konya: Çizgi.

Kuş, O. (2016). Dijital nefret söylemini anlamak: Suriyeli mülteci krizi örnek olayı bağlamında Bbc World Service Facebook sayfasına gelen yorumların metin madenciliği tekniği ile analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2, 97-121. DOI: 10.17064/iuifd.289373

Lordoğlu, K., & Aslan, M. (2015). Beş Sınır Kenti ve İşgücü Piyasalarında Değişim: 2011-2014. Göç Dergisi, 2(2), 249-267. http://www.tplondon.com/dergi/ index.php/gd/article/view/51 adresinden erişildi.

Ongun, Ö. (2014). Uluslararası habercilik ve söylem: Türkiye’deki gazetelerin Suriye iç savaşını yansıtma biçimleri. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 20, 77-97.

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi. (2015). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye etkileri raporu. Ankara: Oytun Orhan & Sabiha Şenyücel Gündoğar.

Özdemir, F. & Öner-Özkan, B. (2016). Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleri. Nesne Psikolojisi Dergisi, 4(8), 227-245. DOI: 10.7816/nesne-04-08-04

Pandır, M., Efe, İ. & Paksoy, A. F. (2015). Türk basınında Suriyeli sığınmacı temsili üzerine bir içerik analizi. Marmara İletişim Dergisi, 24, 1-26

Scannel, P., Schlesinger, P. & Sparks, C. (1993). Culture and power: A media, culture and society reader. London: Sage.

Schaknove, A.E. (1985). Who is a refugee? Ethics 95,274-284.

Sirkeci, İ. (2017). Turkey’s refugees, Syrians and refugees from Turkey: a country of insecurity. Migration Letters, 14(1), 127-144.

Şen, A.F. (2013). Medyanın savaş söylemleri: Barış gazeteciliği perspektifinden anaakım ve alternatif haber medyasında Suriye sorunu. Selçuk İletişim, 8(1), 64-175.

Şahin, C. (2001). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), Ankara.

Şimşek, H. & Yıldırım, A., (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

UNHCR (2017). Syria regional refugee response (Turkey). Retrieved from http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224

Uzun, A. (2015). Günümüzün sosyal ve ekonomik sorunu olan Suriyelilerin mülteci ve ekonomi hukuku bakımından değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, 1, 105-121.

Van Dijk, T. (2003). Critical Discourse Analysis. D.Schiffrin., D. Tannen, & E., H. Hamilton (Ed.), In The Handbook Of Discourse Analysis. (352-372). Oxford: Blakwell Publishing.

Yaylacı, F. G. & Karakuş, M. (2015). Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 238-250.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.