Göç Dergisi Makale Çağrısı

Göç Dergisi yıl boyunca makale başvurularını kabul etmekte ve değerlendirmektedir. Zaman zaman güncel araştırma ve ilgi konularına ilişkin özel makale çağrıları ve özel sayılar için makale çağrıları da bu sayfada paylaşılmaktadır.

Göç Dergisi Makale Cagrisi: Goc ve Cocuk
Göç ve Çocuk Özel Sayısı MAKALE ÇAĞRISI

Özel Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Yazı Teslimi İçin Son Tarih: 5 Ocak 2016
Göç Dergisi’nin Mayıs 2016’te yayımlanacak olan 5. sayısı, Göç ve Çocuk Özel Sayısı olacaktır.

Çok keskin sınırlarımız olmamakla birlikte, yazı konuları şunlardır:
• Tarih boyunca göç ve çocuk
• Refakatsiz göçmen çocuk ve sorunları
• Göçmen çocuk ve barınma ihtiyacı
• Göçmen çocuk işçiliği
• Göçmen çocuk ve eğitim
• Göçmen çocuk ve sağlık hizmetleri erişimi
• Türkiyeli göçmen çocuklar, göçü çocukken deneyimleyenler ve çocukluk anıları
• Göçmen çocuk ve katılım
• Çocuk ve oyun bağlamında göç olgusu
• Göçmen çocuğa dair edebi metinler

Bugün sığınmacı ve göçmenlerin neredeyse yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Çocuklar göçmenler arasında da yeni ve önemli bir grup olarak karşımızdadır. 2000’lerden itibaren göçmen çocuklar konusu göç tartışmalarının içerisine girmiştir. Göçmen çocuk konusu ulusal çocuk politikası ve göç politikasının kesiştiği bir noktada ciddi ele alınmak durumundadır. Göç konusu irdelenirken çocuklar sayısal üstünlüklerinden ve korunmaya muhtaç durumlarından dolayı özel olarak ele alınmalıdır. Çocuklar için, düzensiz göç süreci içinde yer almak, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel birçok sosyal hizmet olanağından yararlanamamak anlamındadır. Zaten zayıf ve savunmasız olan çocuklar, göçmen olmakla birlikte daha fazla hak ihlallerine açık durumunda kalmaktadırlar. Bazen bütün bir ailenin geçim derdini omuzlarına yüklenmekte, çoğu zaman eğitim olanaklarından mahrum, en temel hak olan oyun oynamaktan uzak bir yaşam sürmektedirler. Çalışsa da, hiç bir zaman hak ettiği ücreti alamayan ve kaldırabileceğinden oldukça fazla yük yüklenen çocuklar ya da yaşam standardı yüksek bir ortamda bile göçle birlikte kaybettiği sosyal bağlarından dolayı sağlıklı bir çocukluk yaşayamayan çocuklar hepsi bu sayıda ele alınması beklenen konulardır.

Birlemiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ilk kez 1989 yılında onaylanmış ve sözleşme bugün ikisi hariç BM üyesi bütün ülkeler tarafından tasdik edilmiştir. Bu sözleşme kapsamında çocukların yaşama, katılım, korunma ve gelişim olmak üzere 4 temel hakları bulunmaktadır. Sözleşmenin 2. maddesine göre, taraf devletler, Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa (yani göçmen çocuk da dahil), kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal yada başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler. Sözleşmenin 31. Maddesinde çocuğun sosyal yaşama özgürce katılım hakkı savunulmaktadır. Çocuğun katılım hakkı kavramı, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ’de geçen temel haklar arasındadır.

Çocuk işçiliği bugün sadece yoksul kesimi tehdit eden bir sorun değil artık göçmen çocukları içine alan bir girdap olarak da karşımızda ve göz önündedir. Çalışan çocuklar, kötü beslenme, çeşitli kazalar, şiddet eğilimi, sokak yaşamına veya suça karışmaya kadar uzanan çeşitli risklerle karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle çalışan çocukların sosyal, kültürel ve sportif açıdan kendilerini geliştirmelerine fırsat vererek, bu eşitsizliği giderecek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Çocuk denildiğinde, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de de vurgulanan oyun oynama hakkı da ele alınması gereken bir diğer konudur. Göçmen çocukların ise, mevcut oyun alanlarına yeterince katılamadıkları, büyük çoğunluğunun çalışmakta olduğu ve zor şartlarda kapalı alanlarda vakit geçirdiği gözlenmektedir. Çocuğun en temel haklarından olan ve gelişimi açısından da önemli olan oyun oynama faaliyetinin gerçekleşmemesi göçmen çocuklar için tehlikeli bir durum olarak da karşımızdadır.

Bu bağlamda, Göç Dergisi’nin bu sayısının özellikle göç ve çocuk ilişkisi üzerine özel sayı olarak yayımlanmasının, bu alandaki tüm ulusal ve uluslararası çevrelere ciddi bir katkı yapması ve bu çok boyutlu olguyu akademik ve toplumsal gündeme taşıması, bizim en büyük beklentimizdir. Dergimizin bu sayısında yurtiçinden ve yurtdışından değerli araştırmacılarımızın yüksek nitelikli yazılarını yayımlamaktan mutluluk duyacağız.

Göç Dergisi APA referans sistemini uygulamaktadır. Yazarlar için makale hazırlama ve gönderi bilgisi için dergi web sitesine başvurunuz: gocdergisi.com

Göç Dergisi (GD) uluslararası, hakemli göç araştırmaları alanında uzman bir süreli yayındır.

2014 yılında yayına başlayan Göç Dergisi Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergi, baş editörü Ibrahim Sirkeci (Regent's Centre for Transnational Studies, Regent's University London, Birleşik Krallık) ve editörleri M. Murat Yüceşahin (Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi), Pınar Yazgan (Sakarya Üniversitesi) ve Güven Şeker (Celal Bayar Üniverstiesi, Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi) yönetiminde yayınlanmaktadır. Geniş bir bilimsel danışma kurulu yanında Saniye Dedeoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi), Besim Can Zırh (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Ali Tilbe (Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi) yayın kurulunda bulunmaktadırlar.

Göç Dergisi aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:
Index Copernicus: Copernicus arama
China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI arama
EBSCO Academic Search (forthcoming)
Research Papers in Economics (RePEc): RePEc arama

Göç Dergisi Makale Çağrısı

Makale hazırlama ve gönderi bilgisi

Özgün ve yayınlanmamış makalelerinizi aşağıdaki adrese elektronik formatta gönderebilirsiniz:

gd@tplondon.com

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129

gocdergisi.com

.