Göç ve Din Üzerine

£24.50

Göç ve Din Üzerine | Derleyen: Yakup Çoştu | Published – Yayın tarihi: 25.11.2020 | Türkçe Kitap: 10 | Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-61-9: TPLondon’dan al | Lulu’dan alDijital versiyon | ISBN: 978-1-912997-97-8: GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku

Description

Göç ve Din Üzerine Yakup ÇoştuGöç ve Din Üzerine

Derleyen: Yakup Çoştu

Published – Yayın tarihi: 25.11.2020 | Türkçe Kitap: 10

Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-61-9: TPLondon’dan al | Lulu’dan al
Dijital versiyon | ISBN: 978-1-912997-97-8: GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku

Göçün birçok yönden insan hayatı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Göç eden insan, tüm hayatını değiştirmeye niyet etmekte, yeni bir hayata başlamayı göze almaktadır. Yeni çevrenin değişik şartları, orada edinilen kazanımlar ve tecrübeler, önceki yerleşik geleneksel dinî inanış, değer, norm, pratik ve adetlerin zamanla kaçınılmaz bir biçimde etkilenmesine hatta değişim ve dönüşümüne yol açabilmektedir. Öyle ki, göç süreciyle farklı kültürler, sosyal katmanlar ve insanlar karşı karşıya gelebilmekte, bu karşılaşma da beraberinde pek çok çatışma ve sorunlara zemin hazırlayabilmektedir. Bu kitap, göçün ve göçmen olma durumunun özellikle dinsel inanç ve yaşam tecrübesi üzerindeki yansımalarını konu edinmektedir. Bu kapsamda, on bölümden oluşan bu çalışmada, her bir bölüm kendi araştırma ekseninde göç ve din hususunu farklı boyutlarıyla ele almakta ve tartışmaktadır.

Göç olayı, insanlık tarihi kadar kadim bir olgu olmakla birlikte güncelliğini ve önemini kaybetmeden sürdürmeye devam etmektedir. Bu meseleyi anlamak ve açıklamak üzere büyük bir entelektüel çaba neticesi oluşan hacimli ve çeşitlenmiş bir literatür oluştuğundan söz edilebilir. Ancak bu literatürde göç olgusunun din ile ilişkisinin çoğu zaman ihmal edildiği de bir gerçektir. Daha ziyade Batı Avrupa örneğinden hareketle göç ve din ilişkisine odaklanan bu çalışmanın bir boşluğu dolduracağı söylenebilirse de bu alanda çok daha fazla çalışmanın, özellikle metodoloji ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiğinin de belirtilmesi gerekmektedir. Öte yandan doğası gereği disiplinlerarası bir karakteri olan göç çalışmaları münbit bir araştırma alanı olup bir araştırmacı veya bir disiplin ile sınırlı kalınmadan çok sayıda araştırmacının bir araya gelerek disiplinlerarası çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Akademik çalışmalarının önemli bir kısmını göç ve din ilişkisine adamış olan editöre ve kitaba katkı sağlayan yazarlara ayrı ayrı teşekkür ederim.

– Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Göç Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı

İçindekiler

 • Önsöz – Yakup Çoştu
 • BÖLÜM 1. MÜSLÜMANLARIN AVRUPA’DA VAR OLABİLME SORUNLARI – Erkan Perşembe
 • BÖLÜM 2. SELEFÎLİĞİN ALMANYA’DAKİ GELİŞİM SÜRECİNDE GÖÇ OLGUSUNUN YERİ VE ÖNEMİ – Emre ŞİMŞEK
 • BÖLÜM 3. NEO-SELEFÎ AKIMLARIN ALMANYA’DAKİ MÜSLÜMAN GENÇLERE YÖNELİK ETKİLERİNE KARŞI FAALİYETLER: DİTİB AKADEMİSİ ÖRNEĞİ – Mehmet Akif Ceyhan
 • BÖLÜM 4. EURO-TÜRKLER: DİN VE KİMLİK – Yakup Çoştu
 • BÖLÜM 5. EURO-TÜRKLER VE KİMLİK TARTIŞMALARINA SİVİL TOPLUM PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK – Fatih Yaman
 • BÖLÜM 6. DANİMARKA TÜRK TOPLUMUNDA CAMİ MERKEZLİ DİNDARLIK – Ahmet Onay
 • BÖLÜM 7. FRANSA’DA MÜSLÜMAN KADINLAR VE FEMİNİST HAREKETLER – Şirin Dilli ve Senem Gürkan
 • BÖLÜM 8. GÖÇMEN RADİKALİZMİ VE GÖÇMEN NİHİLİZMİ ÜZERİNE – Mehmet Evkuran
 • BÖLÜM 9. GÖÇ OLGUSUNUN DİNSEL VE MEZHEPSEL KİMLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ – Sıddık Korkmaz
 • BÖLÜM 10. GÖÇÜN HALK İNANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: ANADOLU ÖRNEĞİ – Özden Kanter Akbaş

YAZAR HAKKINDA:

Prof. Dr. Ahmet ONAY 1964 yılında Kemer’de doğdu. Liseden sonra İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Üniversitesinde din eğitimi alanında yüksek lisansını, İngiltere Leeds Üniversitesinde sosyal psikoloji alanında doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede içerik çözümlemesi ve söylem analizi konularında post-doktora çalışması yaptı. Din sosyolojisi alanında 2009 yılında doçent ve 2016 yılında profesör oldu. Yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirdiği projelerle ilgili çok sayıda makalesi ve kitapları bulunmaktadır. Vaizlik, müftülük, başmüfettişlik, iç denetçilik görevleri yanında, Diyanet Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2016 yılında Burdur MAKÜ İlahiyat Fakültesine geçti. Halen anılan üniversitede felsefe ve din bilimleri bölüm başkanı olarak vazife yapmaktadır.

Dr. Emre ŞİMŞEK Kütahya/Altıntaş’ta doğan yazar, 2002’de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2007’de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Akabinde Cumhuriyet Üniversitesinde lisansüstü eğitimine devam ederek, 2010’da yüksek lisansını, 2019 yılında da doktorasını tamamladı.  2011 yılından beri DİB bünyesinde Almanya’da görev yapan yazarın hakemli dergilerde yayımlanmış telif makaleleri, kitap bölümleri ve kitap tanıtım yazıları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE 1958 Ordu doğumlu. 1975 yılı Ordu Lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1991 yılında doktora çalışmasını tamamladı. F. Almanya’da kaldığı değişik dönemlerde Türk vatandaşlarının sorunlarına yönelik araştırmalar yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi alanında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Yazarın göç sosyolojisine yönelik yayınları dışında, sosyal değişme, postmodernlik, küreselleşme ve din konulu kitap çalışmaları, hakemli dergilerde telif makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde yazıları bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans eğitimlerinin ardından ABD’de Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “misafir araştırmacı” olarak alanında araştırmalarda bulunmuştur (2006-2007). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Mormonlar ve Amerikan Toplumsal Yapısı” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını (2008); “Sivil Toplum Bağlamında Avrupa’da İslam ve Müslüman Kimliği: Almanya Örneği” çalışmasıyla da doktorasını (2015) tamamlamıştır. 2010 ve 2012 yıllarında Almanya’nın Tübingen ve Giessen Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunan Yaman, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrupa’da İslam ve Sivil Toplum ile Göç ve Toplum adlı kitaplarının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çeşitli makale ve kitap bölümleri bulunan Yaman, göç, kimlik, medya, sivil toplum, modernite, radikalleşme ve terör konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif CEYHAN 1980 yılında Almanya/Hannover’de doğdu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl lisansüstü eğitime başlayan yazar, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında yüksek lisansını, 2016 yılında da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kelam alanında doktorasını tamamladı. 2003–2017 yılları arası Diyanet İşleri Başkanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında görev yaptı. 2011 yılında bir yıl süreyle Goethe Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2012–2017 yılları arasında ise Almanya’nın Köln şehrinde DİTİB Genel Merkezi bünyesinde görev yaptı. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam ve İtikâdi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN 1967’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde birer yıl okuduktan sonra 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Yaklaşık 9 yıl MEB’de çalıştıktan sonra, 2000 yılında o zamanki adıyla Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2003 yılında doktor, 2006 yılında doçent unvanı aldı. 26 Ocak 2012’de profesör kadrosuna atandı. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Doç. Dr. Özden KANTER AKBAŞ Elazığ’da doğdu. 2000’de Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede lisansüstü eğitimine devam eden yazar, 2003’te yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesinde doktoraya başladı. 2012 yılında doktorasını tamamladı. Yazarın kitap çalışmaları, hakemli dergilerde yayımlanmış telif makaleleri, kitap bölümleri, sempozyum bildirileri, kitap tanıtım ve eleştiri yazıları bulunmaktadır. Halen, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim dalında, öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Araş. Gör. Senem GÜRKAN Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi lisans mezunu olup, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu anda aynı üniversitede Din Sosyolojisi Bilim Dalında doktora tez dönemine devam etmektedir. Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları nitel araştırma yöntemi, toplumsal cinsiyet ve din konularıdır.

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ Aksaray’ın Sarayhan Kasabası’nda doğdu. Orta öğretimini Aksaray ve Develi’de, lisansını Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı (1992). Bir süre Millî Eğitim Bakanlığında çalıştı. Selçuk Üniversitesi bünyesinde başlayan akademik hayatını İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı çerçevesinde sürdürdü. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra bir yıl kadar Ürdün’de araştırma ve incelemelerde bulundu. Ankara Üniversitesi bünyesinde doktorasını tamamladı. Doçent olduktan sonra kısa süreliğine Indiana Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde 2014 yılında profesör oldu. Elan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde dersler vermekte ve dekanlık görevini sürdürmektedir. Yazarın çeşitli akademik kitapları, makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şirin DİLLİ Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü̈ Kurumlar Sosyolojisi anabilim dalında profesör olarak çalışmaktadır. For2Med Akdeniz Araştırmaları Merkezi onursal üyesidir (Fransa). Lisansını Galatasaray Üniversitesinde, Yüksek Lisans-Doktorasını Paris III (Sorbonne) ve İstanbul Bilgi Üniversitelerinde, Post-doktorasını ENS Lyon Max Weber Sosyoloji Merkezinde tamamlamıştır. Doçentlik unvanlarını 2011 ve 2014 yıllarında Fransız Bilimler Akademisinden İletişim Bilimleri ve Sosyoloji alanlarında almıştır. Çalışmaları toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik ekseninde göç ve kendini azınlık konumunda bulma meselesine yoğunlaşmaktadır.

Prof. Dr. Yakup ÇOŞTU Çorum/İskilip’te doğdu. 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede lisansüstü eğitimine devam eden yazar, 2003’te yüksek lisansını, 2009 yılında da doktorasını tamamladı. 2007-2008 yıllarında İngiltere/Londra’daki School of Oriental and African Studies (University of London) Antropoloji-Sosyoloji bölümünde eğitim aldı. 2012 yılında ise, alanıyla ilgili bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere YÖK destekli olarak üç ay (Haziran-Eylül) London Metropolitan University, Center for Multilingualism in Education bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Din sosyolojisi, göç sosyolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

CREDITS: Cover Design: Nihal Yazgan | Cover image: Photo by Ashkan Forouzani – https://unsplash.com/photos/wOOPiymPEvQ

Product Details:

ISBN: 978-1-912997-61-9
e-ISBN: 978-1-912997-97-8
Publisher: Transnational Press London
Published: 25 Nov. 2020
Language: Turkish
Pages: 177
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.3 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall

Additional information

Weight 0.5 kg
Version

Print, Ebook/Kindle

Binding

Paperback, Hardcover, Electronic

Interior Ink

Black and White, Colour

You may also like…