Yurt Dışında Türkler: Göçmenlik, Etnisite ve Din

£24.50

Yurt Dışında Türkler: Göçmenlik, Etnisite ve Din | Derleyen: Prof Dr Yakup Çoştu | Published – Yayın tarihi: 25.11.2020 | Türkçe Kitap: 11 | Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-62-6: Lulu’dan al | Dijital versiyon | ISBN: 978-1-912997-98-5: GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku

Description

Yurtdışında Türkler etnisite din Yakup ÇoştuYurt Dışında Türkler: Göçmenlik, Etnisite ve Din

Derleyen: Prof Dr Yakup Çoştu

Published – Yayın tarihi: 25.11.2020 | Türkçe Kitap: 11

Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-62-6: TPLondon’dan al | Lulu’dan al
Dijital versiyon | ISBN: 978-1-912997-98-5: GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku

Elinizdeki bu kitap, Türkiye’den yurt dışına göç eden insanların bulundukları ülkelerdeki göçmenlik halleri üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada alanlarında uzman on akademisyen tarafından, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç, İngiltere ve Amerika’da yerleşik Türk göçmenlerin kültürel, sosyal, ekonomik, etnik ve dinsel yaşam tecrübeleri bütüncül bir bakışla ele alınmaktadır. Ayrıca her bir bölüm, Türk göçmenler tarafından tesis edilen dinî sivil örgütlenmeler etrafında şekillenen dinsel yaşam tecrübeleri üzerine sosyolojik analizleri de ihtiva etmektedir.

Göçmenlik, etnisite ve din gibi modernlik ve sonrasına ait temel tartışma ve problem alanlarını yurtdışında yaşayan Türkler üzerinden ele alan bu kitap, küreselleşen dünyanın neredeyse kadim hale gelen sorunlarıyla bizi yüzleştiriyor. Değerli araştırmacı Yakup Çoştu’nun editörlüğünde bir araya gelen ve birbirini tamamlayan yazılar bir bütün olarak özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Amerika’da adeta diasporik bir toplum olarak yaşamlarını sürdüren Türklerin kültürel yaşam dünyalarını -dini hayat, dindarlık, etnisite, kimlik, aidiyet ve ötekiyle ilişki- anlamak isteyenler için önemli bir kaynak hükmündedir. Kuşkusuz bu çalışmayı değerli kılan esaslı husus, her bir bölümün etnografik bir zenginlik ve çeşitliliği ortaya koyacak nitel saha araştırmalarına dayanmasıdır. Bugün artık göçün başlarındaki amaç ve niteliğinden uzaklaşarak giderek yerleşik bir topluluk haline gelen Türklerin durumu, hem göç edilen ülkeler hem de Türkiye açısından özel ve stratejik anlamlar taşımaktadır. Türk göçmenlerin yarım asrı aşan tecrübesini sosyolojik bir metin haline getiren bu çalışma bir bakıma liberal çokkültürlülük ile muhafazakar kimlikçilik arasında gerilimler ve geçişler yaşayan Avrupa toplumları için birlikte yaşama dair özel bir katkı sağlama iddiasına sahiptir.

Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

İçindekiler

 • Önsöz – Yakup Çoştu
 • BÖLÜM 1. ALMANYA’DA TÜRKLER: GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Erkan Perşembe
 • BÖLÜM 2. FRANSA’DA TÜRKLER:  GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Fazlı Arabacı
 • BÖLÜM 3. HOLLANDA’DA TÜRKLER:  GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – İlkay Şahin
 • BÖLÜM 4. AVUSTURYA’DA TÜRKLER:  GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Ahmet Çekin
 • BÖLÜM 5. BELÇİKA’DA TÜRKLER:  GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Müşerref Yardım
 • BÖLÜM 6. DANİMARKA’DA TÜRKLER:  GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Nebile Özmen
 • BÖLÜM 7. İSVEÇ’TE TÜRKLER: GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Arif Korkmaz
 • BÖLÜM 8. NORVEÇ’TE TÜRKLER: GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Recep Önal
 • BÖLÜM 9. İNGİLTERE’DE TÜRKLER: GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Yakup Çoştu
 • BÖLÜM 10. AMERİKA’DA TÜRKLER: GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN – Mustafa Bakırcı

YAZAR HAKKINDA:

Dr. Ahmet ÇEKİN 1960 yılında Amasya’da doğdu. 1981 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.  1994 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 2004 yılında ise Almanya Tübingen Üniversitesi, Kültür Fakültesi Karşılaştırmalı Din Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev yapan yazarın, çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaktadır.

Doç. Dr. Arif KORKMAZ Konya/Beyşehir’de doğdu. 2001’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede lisansüstü eğitimine devam eden yazar, 2004’te yüksek lisansını, 2010 yılında da Göç ve Din- İsveç’teki Kululular Örneği teziyle doktorasını tamamladı. Yazarın kitap çalışmaları, hakemli dergilerde yayımlanmış telif makaleleri, sempozyum bildirileri ve çeviri makaleleri bulunmaktadır. Halen, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE 1958 Ordu doğumlu. 1975 yılı Ordu Lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1991 yılında doktora çalışmasını tamamladı. F. Almanya’da kaldığı değişik dönemlerde Türk vatandaşlarının sorunlarına yönelik araştırmalar yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi alanında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Yazarın göç sosyolojisine yönelik yayınları dışında, sosyal değişme, postmodernlik, küreselleşme ve din konulu kitap çalışmaları, hakemli dergilerde telif makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde yazıları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fazlı ARABACI Samsun/Çarşamba’da doğdu. 1985 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1992’de Paris’te “Institut National des Langues et Civilisations Oriantales (Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Milli Enstitüsü)”nde “Le Maintien de la culture Islamique chez les Immigres Turcs en France” (Fransa’da Yaşayan Türklerin İslami Kültürü Muhafazası) konusunda Yüksek lisansını yaptı. Aynı enstitüde “L’organisatin Religieuse dans la Turquie Republicaine: Islam Officielle et Paralele” (Cumhuriyet Türkiye’sinde Dinin Örgütlenmesi: Resmi ve Paralel İslam) konulu doktorasını 1997’de tamamladı. 2002 yılında doçent, 2008 tarihinde profesör oldu. 2009-2014 yılları arasında Strazburg’da Din Hizmetleri Ataşesi olarak çalıştı. 2014 yılında yurt içi görevine dönerek OMÜ’de öğretim üyeliği görevine başladı. 2017 yılından bu yana Lyon Eğitim Ataşeliği görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. İlkay ŞAHIN Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Doktora tezinde Boğazlıyan’dan (Yozgat) Amersfoort’a (Hollanda) göç eden bir göçmen topluluğu örneğinde etnografyayla çalışmaya başladığı topluluk ve ritüel ilişkisini, TÜBİTAK bursuyla gerçekleştirdiği postdoktora araştırması bağlamında Türkiye’den Londra’ya göç eden göçmenler örneğinde incelemeye devam etmiştir. Anşa Bacılılar ve online Alevî topluluklar ile Kayseri Uzunyayla Çerkesleri’nin aidiyet ve kimlik inşası süreçlerine dair etnografik araştırmaları diğer çalışmalarıdır. Ayrıca, genel olarak din sosyolojisi, bilhassa dinsel rasyonelleşme ve dini gruplar ile sosyal acı ve sosyodise de ilgilendiği konulardandır.

Doç. Dr. Mustafa BAKIRCI Giresun doğumlu olan yazar 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 2001 yılında yüksek lisansını, 2010 yılında da doktorasını tamamladı. 2014-2015 yıllarında George Washington Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora sonrası çalışma yaptı. Yazarın kitap ve kitap bölümü çalışmaları, hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, sempozyum bildirileri, araştırma projeleri bulunmaktadır. Daha önce Artvin Çoruh ve Ordu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışan yazar, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Doç. Dr. Müşerref YARDIM Lisansını Liege Üniversitesi, yüksek lisansını EPHE (Paris) ve doktorasını Strazburg Üniversitesinde tamamlayan Müşerref Yardım, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi görevine devam etmektedir. Çalışmaları Avrupa ağırlıklı olup oryantalizm, kolonyalizm, postkolonyalizm, çokkültürlülük, ırkçılık, İslamofobi, ayrımcılıklar, ötekileştirme ve Avrupa medyası konuları üzerine yayınları bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrupa’da yaşayan Türk diasporası ile ilgili çalışmalarda da yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunlarını ele alan projeler de yönetmektedir.

Doç. Dr. Nebile ÖZMEN Yüksek lisans eğitimini, Michel Foucault’da Ahlak Felsefesinin Temellendirilmesi adlı teziyle, Doktora eğitimini ise, Danimarka Türk Toplumu’nun Sosyal Entegrasyonu ve Din adlı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 2013-2018 yılları arasında Trakya Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. 2018 yılında doçent olmuştur. 2018 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesidir. Çokkültürlü toplum, göçmenler, mülteciler, çingeneler, sosyal hizmetlerde dezavantajlı gruplar, sosyal hizmet kurumları gibi alanlarda kitap, makale ve sempozyum bildirileri bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Doç. Dr. Recep Önal Giresun/Dereli’de doğdu. 2001’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Bursa İl Müftülüğünde din görevlisi olarak memuriyete başladı. 2007’de Sakarya Üniversitesi’nde Kelâm Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2009’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Norveç/Oslo Büyükelçiliği bünyesinde beş yıllığına Din görevlisi olarak görevlendirildi. 2013’te Sakarya Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. Sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere dört ay (Ocak-Nisan 2014) Ürdün/Amman’da bulundu. 2013-2020 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapan Önal, 07.08.2020 tarihinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Arapça, İngilizce ve Norveççe bilen yazarın çeşitli akademik kitapları, makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirileri bulunmaktadır. Halen, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Yakup Çoştu Çorum/İskilip’te doğdu. 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede lisansüstü eğitimine devam eden yazar, Din sosyolojisi alanında 2003’te yüksek lisansını, 2009 yılında da doktorasını tamamladı. 2007-2008 yıllarında İngiltere/Londra’daki School of Oriental and African Studies (University of London) Antropoloji-Sosyoloji bölümünde eğitim aldı. 2012 yılında ise, alanıyla ilgili bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere YÖK destekli olarak üç ay (Haziran-Eylül) London Metropolitan University, Center for Multilingualism in Education bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Din sosyolojisi ve göç sosyolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

CREDITS: Cover Design: Nihal Yazgan | Cover image: Photo by Jim Pave – https://unsplash.com/photos/d5Nk3q23ky4

Product Details:

ISBN: 978-1-912997-62-6
ISBN: 978-1-912997-98-5
Publisher: Transnational Press London
Published: 25 Nov. 2020
Language: Turkish
Pages: 321
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.45 kg
Dimensions (approx.): 15 cm wide x 23 cm tall

Additional information

Weight 0.5 kg
Version

Print, Ebook/Kindle

Binding

Paperback, Hardcover, Electronic

Interior Ink

Black and White, Colour

You may also like…